arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy verklaring
maandag 07 mei 2018

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Passion for Work, hierna ook naar verwezen met ‘PfW’.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom PfW je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar info@passionforwork.net.

3. De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van je interactie met PfW.


PfW hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die PfW aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die PfW verzamelt zijn:

  • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, ... daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak
  • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig
  • Beroepsgegevens in kader van loopbaanbegeleiding

Hoe verzamelen wij je gegevens?

PfW verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt. Daarnaast kan PfW je gegevens ook verkrijgen via één van de coaches die voor PfW werken, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn wij ook genoodzaakt je informatie met desbetreffende coaches te delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden.

Als je met ons chat of het offline chatformulier invult, bewaren we de gegevens die je ons bezorgt op het Smartsupp platform. Dit is nodig om met jou te kunnen chatten of te kunnen antwoorden op je vraag. We bewaren ook je locatie omdat we onze diensten niet in alle landen aanbieden. Smartsupp bewaart je gegevens op servers in de EU. Ze beveiligen je gegevens, voldoen aan de GDPR-richtlijnen en waken over je privacy. Chatgesprekken die meer dan een jaar oud zijn, worden automatisch gewist.


Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken

PfW verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.


Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer. Ook houden wij je graag op de hoogte via ons eZine, indien je je daarvoor hebt aangemeld (naam en mailadres bovenaan invullen op www.passionforwork.be).


Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken

In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig, bijvoorbeeld inzake de loopbaancheques (wij zijn wettelijk verplicht enkele gegevens te verzamelen en verwerken). In adere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven.


4. Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens


PfW deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor PFW om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.


Het is mogelijk dat PfW persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddelden te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.


Indien PfW gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.


Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens


In kader van loopbaancheques dient PfW enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB.


PfW maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties...). PfW onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.


Derde landen

PfW maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).


Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door het PFW steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt.


5. Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren


PfW bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.


Hoe wij je gegevens beschermen


PfW neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van PfW en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.


Ondanks het feit dat PfW alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan PfW de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

6. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens


Het is steeds je recht om PfW te vragen of PfW je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij PfW.


Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.


Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.


Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.


Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.


Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.


Recht om klacht in te dienen


Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat PfW op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.


De vereiste om persoonsgegevens mee te delen


Gelet op de aard van de dienstverlening, kan PfW enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met PfW. Ook PfW is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.


Geen gebruik van automatische besluitvorming


PfW maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

7. Wijzigingen aan de privacyverklaring

PfW kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen. 

Koekje erbij?